קרור אחזקות
דוחות כספיים

בנוסף למידע זה תוכלו למצוא מידע נוסף על החברה במערכת מאיה >

2012  /   2013  /   2014  /   2015  /   2016  /   2017  /   2018  /   2019 
רבעון 1  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 31 במרס 2012
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 31 במרס 2012 פתח pdfדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 במרס 2012
רבעון 2  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 30 יוני 2012
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2012 פתח pdfדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 30 ביוני 2012
רבעון 3  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2012
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 בספטמבר 2012 פתח pdfדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 30 בספטמבר 2012
שנתי  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר 2012 פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 31 בדצמבר 2012
פתח pdfדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2012
קרור אחזקות