קרור אחזקות
דוחות כספיים

בנוסף למידע זה תוכלו למצוא מידע נוסף על החברה במערכת מאיה >

2012  /   2013  /   2014  /   2015  /   2016  /   2017  /   2018  /   2019 
רבעון 1  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים ליום 31 במרס 2013
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 31 במרס 2013 פתח pdfדוח דירקטוריון כל מצב ענייני החברה ליום 31 במרס 2013
רבעון 2  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2013
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2013 פתח pdfדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 30 ביוני 2013
רבעון 3  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2013
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 בספטמבר 2013 פתח pdfדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 30 בספטמבר 2013
שנתי  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2013
פתח pdfדוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר 2013 פתח pdfדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר, 2013
קרור אחזקות