קרור אחזקות
דוחות כספיים

בנוסף למידע זה תוכלו למצוא מידע נוסף על החברה במערכת מאיה >

2014  /   2015  /   2016  /   2017  /   2018  /   2019  /   2020  /   2021 
רבעון 1  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 31 במרס 2021
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 31 במרס 2021 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 במרס 2021
קרור אחזקות