קרור אחזקות
דוחות כספיים

בנוסף למידע זה תוכלו למצוא מידע נוסף על החברה במערכת מאיה >

2014  /   2015  /   2016  /   2017  /   2018  /   2019  /   2020  /   2021 
רבעון 1  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 31 במרס 2014
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 31 במרס 2014 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 במרס 2014
רבעון 2  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2014
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2014 פתח pdfדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 30 ביוני 2014
רבעון 3  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2014
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 בספטמבר 2014 פתח pdfדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 30 בספטמבר 2014
שנתי  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2014
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 31 בדצמבר 2014 פתח pdfדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2014
קרור אחזקות