קרור אחזקות
דוחות כספיים

בנוסף למידע זה תוכלו למצוא מידע נוסף על החברה במערכת מאיה >

2014  /   2015  /   2016  /   2017  /   2018  /   2019  /   2020  /   2021 
רבעון 1  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 31 במרס 2019
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 31 במרס 2019 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 במרס 2019
רבעון 2  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2019
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2019 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 30 ביוני 2019
רבעון 3  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2019
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 בספטמבר 2019 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 30 בספטמבר 2019
רבעון 4  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2019
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 31 בדצמבר 2019 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2019
קרור אחזקות