קרור אחזקות
דוחות כספיים

בנוסף למידע זה תוכלו למצוא מידע נוסף על החברה במערכת מאיה >

2014  /   2015  /   2016  /   2017  /   2018  /   2019  /   2020  /   2021 
רבעון 1  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 31 במרס 2017
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 31 במרס 2017 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 במרס 2017
רבעון 2  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 31 ביוני 2017
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 31 ביוני 2017 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 ביוני 2017
רבעון 3  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2017
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 בספטמבר 2017 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 30 בספטמבר 2017
שנתי 2017  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2017
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 31 בדצמבר 2017 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017
קרור אחזקות