קרור אחזקות
דוחות כספיים

בנוסף למידע זה תוכלו למצוא מידע נוסף על החברה במערכת מאיה >

2014  /   2015  /   2016  /   2017  /   2018  /   2019  /   2020  /   2021 
רבעון 1  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 31 במרס 2015
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 31 במרס 2015 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 במרס 2015
רבעון 2  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2015
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2015 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 30 ביוני 2015
רבעון 3  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2015
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 בספטמבר 2015 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 30 בספטמבר 2015
שנתי  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחד ליום 31 בדצמבר 2015
פתח pdfדוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר 2015 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 דצמבר 2015
קרור אחזקות