קרור אחזקות
דוחות כספיים

בנוסף למידע זה תוכלו למצוא מידע נוסף על החברה במערכת מאיה >

2014  /   2015  /   2016  /   2017  /   2018  /   2019  /   2020  /   2021 
רבעון 1  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 31 במרס 2020
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 31 במרס 2020 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 במרס 2020
רבעון 2  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2020
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2020 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 30 ביוני 2020
רבעון 3  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2020
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 בספטמבר 2020 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 30 בספטמבר 2020
רבעון 4  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 30 בדצמבר 2020
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 בדצמבר 2020 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 30 בדצמבר 2020
קרור אחזקות