קרור אחזקות
דוחות כספיים

בנוסף למידע זה תוכלו למצוא מידע נוסף על החברה במערכת מאיה >

2014  /   2015  /   2016  /   2017  /   2018  /   2019  /   2020  /   2021 
רבעון 1  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 31 במרס 2018
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 31 במרס 2018 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 במרס 2018
רבעון 2  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2018
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2018 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 30 ביוני 2018
רבעון 3  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2018
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 בספטמבר 2018 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 30 בספטמבר 2018
רבעון 4  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 31 בדצמבר 2018 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2018
קרור אחזקות