קרור אחזקות
דוחות כספיים

בנוסף למידע זה תוכלו למצוא מידע נוסף על החברה במערכת מאיה >

2014  /   2015  /   2016  /   2017  /   2018  /   2019  /   2020  /   2021 
רבעון 1  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 31 במרס 2016
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 31 במרס 2016 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 במרס 2016
רבעון 2  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 31 ביוני 2016
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 31 ביוני 2016 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 ביוני 2016
רבעון 3  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 30 בספט' 2016
פתח pdfדוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 בספט' 2016 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 30 בספט' 2016
שנתי  
פתח pdfנתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016
פתח pdfדוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר 2016 פתח pdfדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2016
קרור אחזקות